AKUAN RED OIL PASTA BROAD NOODLES
Product SKU AHKUANREDOIL
Availability 31
Flavor
Quantity
Description

新疆炒米粉 中辣-18/9/2023
新疆炒米粉 爆辣-8/9/2023
椒麻味-16/1/2024
泡椒柠檬凤爪味-18/9/2023
甜辣味-29/4/2023~8/6/2023
糖醋麻辣-14/1/2024
酸辣味-16/1/2024
麻辣味-8/1/2024
麻酱味-14/1/2024
重庆小面 酸辣味-28/10/2023
重庆小面 麻辣味-4/1/2024
铺盖面劲爽酸汤-3/1/2024
铺盖面牛肉火锅味-10/1/2024
铺盖面番茄靓汤-28/9/2023
白家 陳记 酸辣粉-23/2/2024
白家 陳记 麻辣烫粉-20/2/2024
白家 陳记 酸菜鱼味粉-7/3/2024
白家 陳记 肥肠味粉-17/2/2024
荞麦面皮 酸辣味-8/10/2023
红油苕皮 烧烤味-22/9/2023
红油苕皮 酸辣味-2/8/2023
粉耗子 甜辣味-19/8/2023
南昌拌粉-24/8/2023
螺狮粉-9/7/2023
中式火鸡面-2/12/2023
粉耗子 酸辣味-21/8/2023
武汉热干面-11/12/2023